นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

  1. บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมการใช้รวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและจะไม่นำไป ใช้นอกเหนือจากจุดประสงค์ดังกล่าว และจะพยายามเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ไม่ให้รั่วไหลออกไปภายนอก
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมานั้น จะไม่มีการนำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก เจ้าของ ข้อมูลรวมถึงไม่นำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

  3. บริษัทฯ มีการวางระบบจัดการที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการรั่ว ไหลหรือสูญหาย ส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
  4. ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานและรักษา เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด